Това е курс към обучението по биохимия за студенти медици втори и трети семестър в СУ "Св. Кл. Охридски". Лектор: доц. Албена Йорданова. Участието в курса не отменя задължителното присъствие на упражненията! Курсът по биохимия за студенти медици е свързан с изучаването на основните метаболитни процеси в организма, особеностите им в различните органи, промените при различни патологични процеси и евентуални възможности за преодоляването им чрез терапевтични агенти. Упражненията на пета, шеста и десета група се водят от ас. Емилия Стоименова Биологически факултет, 213 лаборатория, тел. 02/8167345, emyks {at} abv.bg

This is additional course in biochemistry for medical students second and third semester at Sofia University "St. Kl. Ohridski". Lecturer: Assoc. Prof. Albena Jordanova. Participation in the course does not excuse your absences of the exercises! The course in biochemistry for medical students is about fundamental metabolic processes in the body, their characteristics in various organs, changes that occur in various pathological processes and possible options for treatment using different therapeutic agents. Exercises for the first and the fifth group are with ass. prof. Emilia Stoimenova Faculty of Biology, Laboratory 213, tel. 02/8167345, emyks {at} abv.bg