придобита професионална квалификация:
МАГИСТЪР по ПОЛИТОЛОГИЯ
език на обучение:
• РУСКИ
АНГЛИЙСКИ
форма на обучение:
РЕДОВНА (срещу заплащане, със срок на обучение 3 или 4 семестъра)
ДИСТАНЦИОННА (срещу заплащане, със срок на обучение 3 или 4 семестъра)!!! Внимание: тази форма е в процес на разработване, планирано е да стартира от учебната 2011-2012 година
срок на обучение:
• 3 учебни семестър за специалисти (дипломирани бакалаври в професионалното направление политически науки, международни отношения, публична администрация, европеистика, сигурност);
• 4 учебни семестър за неспециалисти (дипломирани бакалаври в други професионални направления).
условия за кандидатстване:условията за кандидатстване можете да видите тук


Тази програма изхожда от разбирането, че съвременното общество на познанието изисква комбиниране на фундаментално и приложно знание. Тя дава на студентите шанс да изграждат сами собствения си професионален профил в зависимост от плановете и ресурсите, с които разполагат. Основните й предимства са: висок професионален стандарт на преподавателите и високо качество на обучението; гъвкавост и адаптивност, основани на личния избор и предпочитания на студентите, възможност за придобиване на допълнителни компетенции, изразени в кредити, за които не заплащат допълнително.

Оценките по конкретните дисциплини се формират на базата на следните елементи: участие в дискусиите по време на занятията; изпълнение на самостоятелнит езадачи, поставени от преподавателя; разработване на индивидуален проект по време на курса; участие в групов проект по време на курса; оценка от изпит, който ще протече по начин и изисквания, посочени от преподавателя. Всеки реподавател посочва в силабуса на курса си тежестта на изброените по-горе елементи.

Магистърската програма завършва със защита на магистърска теза (за студенти от дистанционна форма на обучение защитата на магистърската теза е присъствено). Допускането до защита става след покриването на минималния изискуем брой кредити според съответния учебен план.

Получената професионална квалификация дава възможност за професионална реализация в държавни и международни институции, местна власт, неправителствени организации, медии, политически партии и аналитични центрове.научен ръководител:доц. Татяна Дронзина
координатор:Антоанета Димитрова
тел. за контакт: .....
тел. за контакт:0889 849 683; 971 10 02 (в.241)
email: .....email: antoanetadim@gmail.com
skype: tony.dimitrova_s
приемно време: ....
приемно време:понеделник и сряда - от 1730 до 1930 ч. - 323 к. на 4 бл. на СУ (гр.София, бул. Цариградско шосе 125, ет.3)


Полезни връзки:
правилници на Софийски университет "Св.Климент Охридски"кандидатска кампания 2010-2011 учебна година брой места и такси за 2010-2011 учебна годинакъм електронното съдържание на всички курсове