Теоретичният курс „Основи на управлението“ има за цел да запознае студентите с основните закономерности на управлението като специфична дейност и практика. Той разглежда освен историческата еволюция на управленската мисъл, и съвременните аспекти в нейното развитие, като разграничава управлението от мениджмънта в практиката и изяснява структурните и организационни иновации в това отношение. Риск-мениджмънтът, както и стратегическото управление, ръководството и лидерството в многомерната организация съставляват основните характеристики на управлението в началото на XXI в.

Дисциплината „Основи на планирането“ има за цел да запознае студентите със същността, целите и значението на процесите на планиране в обществено-икономическата сфера на обществото. В учебната програма са включени въпроси, засягащи планирането на държавните дейности, на местните общински власти, както и планирането на дейностите в частния сектор. Знанията, които дава дисциплината ще спомогнат за създаване на цялостен мироглед и практически умения у бакалаврите.