Стопански факултет предлага обучение в бакалавърски, магистърски и докторски програми.
Обучението за образователни степени е редовно. То се осигурява от факултета и се провежда в рамките акредитираните учебни програми по Икономика и по Стопанско управление.
Редовната форма на обучение предлага присъствени занятия, които съчетават лекционно и интерактивно обучение с различни форми на самостоятелна работа.

При завършването му студентите получават следните образователно-квалификационни степени:

Курсът се чете в БП "Икономика" и МП "Трудови пазари и развитие на човешките ресурси" / Философски факултет

Курсът се чете за специалност Европеистика