«Аспекти на португалската диалектология» е избираема дисциплина, която се предлага в трети семестър на специалност "Португалска филология". Тя разширява и задълбочава филологическите познания на студентите, придобивани в задължителния лекционен курс по «Фонетика и фонология». Разглежда целите, предмета на изучаване и метода за анализ на диалектологията като филологическа наука. Спира се на фонологичните, морфосинтактичните и лексикалните особености, които очертават диалектните изоглоси на португалския език в Европа, Бразилия, Африка, Азия и Океания. Коментира явленията пиджин и креолски езици, възникнали на базата на португалския език.

Очаква се студентите да добият знания и умения да възприемат фонологичните и интонационните характеристики на португалските диалекти и правоговорни норми: лузоафриканска и бразилска.  Същевременно курсът полага основни понятия от португалския морфосинтаксис, лексикални структури, диахронна фонология.