Изучаване на приложените към темата ресурси

Драги третокурсници, към тема №5 вече са отворени общо три ресурса. Моля не само да ги прочетете с разбиране, но и да ги усвоите и да въведете непознатите лексеми в речника си. Усвояването на новата материя и лексиката ще проверя при първа възможност.