Устен превод

Преведете устно параграф 1-2 на речта.