Курсът въвежда в проблематиката на Електронното Обучение (ЕО), представя основните понятия в областта, класификации на системите за ЕО, текущото състояние и перспективи за развитие. Прави се преглед на основни въпроси на ЕО: същност; основни аспекти, планиране, проектиране, организация, внедряване и провеждане; стандарти; софтуерни системи за управление на учебното съдържание и на процеса на обучение; подходи и методи за оценяване на обучаемите; оценяване на ефективността на ЕО и др. Демонстрират се курсове за ЕО, като студените анализират и оценяват курс по свой избор. Усвояват се съвременни методологии и практически инструментариум за провеждане на ЕО. По време на обучението студентите разработват текущи задания. Обучението завършва с разработка и защита на курсов проект.

Курсът включва интерактивни лекции, упражнения в компютърна лаборатория, дискусии (включително чрез дискусионен форум в Интернет), самостоятелна работа (включително онлайн), разработка и представяне на финален проект. Курсът е интегриран в Интернет-базираната платформа за електронно обучение MOODLE на СУ (https://elearn.uni-sofia.bg)