Целта на лекционния курс към дисциплината «Увод в италианистиката» е да запознае студентите  с някои основни аспекти на италианистиката, със значението на изследването и анализа на писмените текстове във връзка с изучаването на езика, литературата, културата и историята на Италия. Курсът разглежда значението на писмените текстове като продукт на човешката цивилизация и основните научни критерии и подходи за тяхното изследване, както и основните извори и научни издания за изучаване на историята, езика и литературата на Италия. Учебният материал е синтезиран в няколко основни теми, които изясняват връзките между език, литература и култура във връзка със спецификата на италианския език и литература, изясняват се понятията „италианистика” и „филология”, проследява се историческото развитие на филологията, разглеждат се също така документалните и наративни извори,  видовете издания и подготовката на критическото издание, книгата като културен продукт  (ръкописна книга,  печатна книга,  дигитална книга), научното  описание на ръкописи и печатни издания,  основните библиотеки в Италия, по-важните извори за средновековната италианска история. В лекционния курс се представя и основната библиография по италианистика.

Обучението и изпитът по дисциплината «Увод в италианистиката»  се провеждат на италиански език.