Öffentliche Finanzen - Prof. Dr. Klaus Mackscheidt / Dr. Jan Finken

Публични финанси - Проф. д-р Клаус Макшайдт / Д-р Ян Финкен, Германия