Целта на лекционния курс към дисциплината „Цивилизация на Бразилия“ е да запознае студентите с най-съществените процеси и факти в историческото и културното развитие, белязали основаването и развоя на Бразилия. Разглеждат се основните аспекти на географията, историята, политическото и икономическото развитие на страната и се представят основните течения и водещите фигури на бразилското изкуство през вековете. Очаква се като резултат на обучението по дисциплината студентите да придобият нови и задълбочени познания върху историята и културата на Бразилия от основаването на страната до наши дни, както и да контекстуализират изучаваната проблематика в по-широките рамки на историческите и културните процеси в света на португалоезичието.