Целта на лекционния курс към дисциплината Модернизъм в немскоезичната литература до 1933 г., емигрантска литература е да разшири познанията за развоя на литературните процеси през обсъждания период, за авторите и литературните произведения. Вниманието се насочва към основните исторически, политически и социални характеристики на епохата и тяхната взаимовръзка с настъпващите промени в естетическите концепции. Определят се естетическите платформи на нови течения като импресионизъм, естетицизъм, нов романтизъм, декадентство, експресионизъм, нова предметност, дадаизъм, обединени в понятието модернизъм. Въвеждат се основни представители на споменатите течения и най-характерните им творби. Особено внимание се отделя на авторите, които творят почти през целия период, рефлектират драматичните исторически събития, белязали и личните им съдби, и без да се причисляват към конкретна школа решително обновяват немскоезичната литература в естетико-философски аспект. Вниманието се насочва и към иновацията на жанровете.