Дисциплината е насочена към усъвършенстване на познанията и практическите умения на студентите в сферата на сигурността. Основен фокус се поставя върху съвременните подходи за развиване на интегрирани системи за сигурност чрез капацитет за възстановяване, устойчивост, адаптация към измененията в климата, неуязвимост, гъвкави способности и конкурентни предимства,  срещу несигурността в съвременната динамична среда.  Съществен  акцент в курса са отбранителните, както и хуманитарните аспекти на сигурността, представени чрез гражданската сигурност (human security) и интелигентна отбрана (smart defense). Значително внимание е отделено на сравнителния геополитически анализ на национална сигурност, чрез представянето в сравнителен аспект на по-значими стратегии, модели и успешни практики в управлението и прилагането на адекватни политики за НС. В заключение се дискутира дихотомията сигурност/неопределеност, балансът между сигурност и свобода и възможностите за приспособяване и оцеляване срещу въздействието на съвременните предизвикателства. Формата на преподаване е изцяло насочена към активно включване на студентите в двустранния процес на придобиване на знания и е базирана на интерактивни презентации с видео материали, практически упражнения и тематични дискусии. В рамките на курса се провеждат две симулационни игри, една симулация и  учебни посещения при желание на студентите: във Военната академия „Г. С. Раковски” и във Военно-историческият музей (София), на които се представя практическата страна на политиката за сигурност.