Анотация на учебната дисциплина:

Курсът запознава студентите с теорията на говоренето, със семиозиса и дискурса на устната комуникация и развива умения за анализ и използване на строежа и функциите на устната форма на езика. Работи се с материали от български, испански и/или португалски електронни медии.

 

Предварителни изисквания:

Курсът залага на общата филологическа подготовка на студентите филолози и по-специално на задълбоченото познаване на учебното съдържание на задължителните езиковедски дисциплини и специализиращите избираеми дисциплини с езиковедска и практическа насоченост от Учебния план на ОКС „Бакалавър“, както и на дисциплините Увод в общото и романското езикознание и Фонетика и фонология.

 

Очаквани резултати:

Формиране на умения у магистрантите:

-          за анализ и оценка на устния дискурс в новинарски емисии, дискусионни предавания, интервюта и репортажи от българските, испанските и португалските медии;

-          за изграждане на речев портрет на публични личности;

-          за изготвяне и редактиране на писмени текстове на български, испански и/или португалски език с цел да се адаптират към спецификата на устното представяне пред публика на научни и публицистични теми.