Курсът е с практическа насоченост и запознава студентите с основните принципи при разработване на научно изследване в областта на хуманитаристиката. В лекциите се разглеждат отделните eтапи на процеса по подготовка на магистърската теза, разискват се методите на научното изследване, обсъждат се тънкостите при набирането и  класифицирането на емпиричния материал, при анализа на резултатите, при структурирането на текста. Обръща се внимание на вътрешната организация и цялостното оформяне и представяне на дипломната работа за защита. Упражненията изграждат практически умения за работа с научна литература (конспектиране, коректно цитиране, формулиране на научни въпроси и хипотези), събиране на корпус за изследване, сравняване на различни теоретични рамки, цитиране на източници в текста и в библиографията. Курсът приключва с разработването на проект за магистърска теза по зададени критерии и параметри.