Дисциплината «Приложна фонетика» цели да формира у студентите практически умения за слухово възприятие и възможно най-правилно произношение на правоговорната норма на съвременния португалски език в началния етап от обучението им по португалски език. Занятията се провеждат във фонетични кабинети и се основават на езиков материал от носители на португалския език. Стимулира се извънаудиторната работа на студентите по слухово възприемане и артикулаторна практика на португалския език с електронни фонетични ресурси, учене наизуст и декламиране на кратки стихове, скороговорки и текстове на песни.

Очаква се студентите да постигнат първоначалното усвояване на особеностите при учленяването на съгласните, на гласните в ударена и неударена сричка, на някои позиционни варианти, на мелодиката на съобщителните, въпросителните, възклицателните и заповедните изказвания в европейската норма на съвременния португалски език. Също така следва да придобият основни навици за разпознаване и възпроимане на бразилската правоговорна норма.