Висша математика I - Доц. д-р В. Михова

Höhere Mathematik I - Prof. Dr. V. Mihova