Целта на лекционния курс по "Австрийска и швейцарска литература след Втората световна война" е да изгради познания за литературните процеси, за авторите и литературните произведения в две немскоезични страни в периода след Втората световна война. Вниманието се насочва към основните политически, икономически и социални характеристики в Австрия и Швейцария, които до голяма степен определят и позиционирането на авторите. Проследяват се основните тенденции в развитието на двете литератури. Въвеждат се основните представители на тези тенденции и най-характерните им творби. Търси се актуалната връзка между съвременност и литература.

В семинарите се задълбочават знанията на студентите по определен литературно-естетически проблем, автор или културен феномен, който се третира и в лекциите. Очаква се студентите да прилагат придобитите умения за работа с текстове и при обсъждането на актуални културни феномени, да покажат висока дискусионна култура. Предвидени са самостоятелни студентски разработки в семинарните занятия. Семинарът е вход за изпита.