Целта на лекционния курс към дисциплината Развитие на реализма през ХІХ век: от “Бидермайер” към „Натурализъм” е да изгради познания за развитието на литературните процеси през обсъждания период, за мястото и ролята на отделни автори в тях. Изяснява се връзката на основните исторически, политически и социални характеристики на епохата с настъпващите промени в естетическите концепции. Определят се основните характеристики на естетическите платформи на теченията „Бидермайер”, „Формерц” (Литература преди Мартенската ревлюция), „Бюргерски/ поетичен реализъм” и „Натурализъм”. Въвеждат се основните представители на тези течения и най-характерните им творби. Посочват се предпочитаните от всяко течение жанрове и настъпващите трансформации в тях.