Семинар към лекционен курс Литературата в Германия след Втората световна война.

Семинарът обхваща 30 часа и е тясно свързан с лекционния и изпитен материал. В семинара се разглеждат различните тенденции в развитието на лириката след 1945г. В центъра на обсъжданията са поставени поетологичните концепции, тематични ориентации и стилове на авторите. При анализа и интерпретацията на отделни лирически произведения студентите усъвършенстват уменията си за работа с поетичен текст. Прилагат се различни методи на литературен анализ. Заниманието с лирическите произведения подпомага разбирането на общите характеристики на немската литература след 1945 г.