Семинарът въвежда участниците в развитието на литературата и изкуствата през епохата на реализма от ХІХ в. На базата на програмни и поетологични текстове от епохата стават ясни промените в разбирането за литературата и нейните задачи и функции, настъпили със социалните и политически промени и технологичните иновации. В съвместна аналитична и интерпретационна работа се търсят основни изводи и заключения относно връзката на литературата с визуалните изкуства (живопис, фотография), театъра, принт-медиите и въздействието им върху литературните произведения. Придобитите знания подпомагат общото разбиране за епохата на реализма като период на нововъведения във всички области на живота и прякото им отражение върху литературата.