Уводен курс по арабска диалектология. Разглежда в сравнителен план основните диференциални признаци на езиковите вариативности на разговорния арабски език на фонетично и морфосинтактично. Работи се с оригинални и учебни аудио-визуални записи на диалектни текстове представителни за четирите основни групи регионални диалекти на арабския език.