Курсът по «Португалски език: Практическа морфология» се провежда в трети семестър на специалност Африканистика на ОКС Бакалавър и дава на студентите теоретични знания за основните морфосинтактични понятия от сферата на словообразуването и категориалните характеристики на португалските съществителни, прилагателни, числителни имена, местоимения, членни форми, глаголи, наречия, предлози, съюзи и междуметия. В семинарните занятия се затвърждават практическите умения за изграждане на процесите по съгласуване в структурата на именната и глаголната синтагма, усвояват се нови граматични знания от Ниво А2, доразвиват се уменията за адекватна употреба на функциите на португалските модални, темпорални и аспектуални форми, работи се с оригинални португалски помагала, текстове, граматически упражнения и библиографски източници. В курса на обучение по тази дисциплина са предвидени участия в семинарните упражнения, тестови и други контролни работи, тематични дискусии по предварително зададени и разработени теми.