Курсът си поставя за цел да срещне различни професионални подходи и гледни точки, обединени от обща цел – по-добро разбиране и по-пълноценно усвояване на франкофонските ситуации.

Първият подход цели да представи сравнителен преглед на образователните системи във франкофонското пространство от гледна точка на статута на различните езици, които присъстват в учебното заведение, в класа, в часа по и на чужд език. При разработването на курсов учебен проект проблематиката може да се обвърже с методите, известни като approches plurielles, които могат да бъдат прилагани при билингвалното и мултилингвалното обучение, както и с тематика от областта на социолингвистиката на града и на младежките говори.

Вторият подход разглежда културната контекстуализация на обучението по/на френски език в различни езикови и културни среди в рамките на анализ на резултати от мащабен международен изследователски проект (CECA - Френски език, културно и езиково разнообразие: култура на преподаване – култура на усвояване).  От друга страна, анализът на материалите, събрани от българския екип, работил по проекта, позволява да се направят интересни и полезни заключения относно обучението по различни предмети на френски език в билингвалните училища у нас, които ще бъдат обсъждани със студентите.

Третият подход е фокусиран върху темата и проблематиката на хранителните практики във франкофонското пространство. Освен като обект на изследвания в антропологията, икономиката, историята, географията, социологията, литературата, изкуствата  хранителните практики се поддават на проучвания по и чрез езика.  Френското слово за кулинария и гастрономия е подходящ инструмент за обучение по  междуличностно, междукултурно и професионално общуване.  Чрез анализ на разнообразни документи и казуси се опознават езикови, както и поведенчески модели и реакции в различни франкофонски ситуации с отношение към темата.

Обучението се води на френски език.