Лекционният курс представя основните механизми на създаване и възприемане на текст в процеса на комуникация, основните езикови средства за сигнализиране на текстова свързаност, основни принципи на типология на текста, както и специфичните проявления на общите принципи в писмените текстове на арабски език.