Курсът въвежда в проблематиката на Електронното Обучение (ЕО), като представяосновните понятия в областта, текущото състояние и перспективи за развитие. Прави се преглед на основни въпроси на ЕО като: същност; основни аспекти, проектиране и осъществяване на ЕО; стандарти за ЕО; софтуерни системи за управление на учебното съдържание и на процеса на обучение; подходи и методи за оценяване на обучаемите; планиране и внедряване на ЕО и др. Демонстрират се курсове за ЕО, като студените анализират и оценяват курс по свой избор. Усвоява се иновативна методика за Уеб-базирано учене и съответен инструментариум. Студентите се запознават и с методология за изграждане на обогатени с ИКТ умения и софтуерни средства, подпомагащи приложението и. По време на обучението студентите получават текущи задачи. Курсът завършва с разработка и защита на курсов проект.