Курсът е избираем за студентите от ІІ до ІV курс от специалностите “Информатика”, “Информационни системи”, “Компютърни науки”, “Софтуерно инженерство” и “Приложна математика” – бакалавърска степен.
Този курс въвежда на студентите основните понятия, принципи и конфигуриране на пакета TCP/IP протоколи, както и на свързаните с тях технологии за комуникация, автоматично адресиране, преобразуване на хост имена и защита на трафика.
От кандидатите за този курс се изисква да имат базови компютърни умения и начален опит в мрежови комуникации.