Курсът въвежда в проблематиката на Електронното Обучение (ЕО), като представя  основните понятия в областта, текущото състояние и перспективи за развитие. Прави се преглед на основни въпроси на ЕО като: същност; основни аспекти, проектиране и осъществяване на ЕО; стандарти за ЕО; софтуерни системи за управление на учебното съдържание и на процеса на обучение; подходи и методи за оценяване на обучаемите; планиране и внедряване на ЕО.