ПЕРИОД

БИБЛИОГРАФСКО ОПИСАНИЕ

АНОТАЦИЯ

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ,

за които е релевантна употребата на текста

1.

XX век


Benigar, Janko Ivan.Bugarska slovnica sa čitankom. Tiskara i litografija C. Albrechta (Jos. Wittasek): Zagreb, 3-7, 1904.

Граматиката представя кратко описание на морфологията на българския език, но включва също така и някои най-общи обяснения за изговора на определени звукове, както и известни правописни напътствия. Уводната част представя виждането на автора относно причините за написването на граматиката, за мястото на българския език сред останалите славянски езици, както и полезни съвети за хърватския читател относно това кои автори и печатни издания са стойностни за четене.

История на книжовния език

2.

XIX век


Jagić, V.EVANGELIJE u slovênskom prievodu - historičko-filologički nacrt. Tisućnica slovjenskih apostolah Sv. Cirila i Metoda. Zagreb: Tiskom Dragutina Albrechta: 29-35, 1863.

Историческо-филологически поглед върху славянския превод на Евангелието.

Историческа граматика;

Увод в славянската филология; История на славянските литератури;

Културни и исторически реалии;

Езикова култура;

Практически език

Zuletzt geändert: Freitag, 10. Dezember 2010, 22:07