В Университета библиотековедски дисциплини се преподават от 1924 г. От 1953 г. студентите се обучават чрез самостоятелна специалност, а от 1958 г. – чрез специализация и втора специалност.

        През 1993 г. катедрата преминава в състава на Философския факултет и през същата година е създадена специалност Библиотечно-информационни науки, в която се подготвят студенти от бакалавърска, магистър­ска и докторска степен – редовна и задочна форма на обучение.