Курсът има за цел да запознае студентите с основни правила на академичното писане и да изгради практически умения за креативно четене и писане, търсене на литература, избор на подходяща тема, планиране на работата, оформяне на собствения текст, изграждане на подходящ научен стил, редактиране на текст, систематично изложение на идеите, техническо оформяне на текста, представяне на текст пред аудитория.