Целта на курса е да даде на студентите основни познания относно работата с пространствени данни в Интернет. След завършване на курса студентите ще познават и придобият умения за използване на основните технологии (базирани на свободен код) и стандарти за обмен на географски данни (WMS, WFS, SOS, CSW, GML, GeoJSON).

Преподаватели:

доц. д-р Александър Коцев