Целта на курса е да даде на студентите основни познания относно работата с пространствени данни в Интернет. След завършване на курса студентите ще познават и придобият умения за използване на основните технологии (базирани на свободен код) и стандарти за обмен на географски данни (WMS, WFS, SOS, CSW, GML, GeoJSON).

Преподаватели:

доц. д-р Александър Коцев

доц. д-р Александър Коцев

Аделина Найденова

Курсът е избираем за специалност "Регионално развитие и политики", Геолого-географски факултет. Запознава студентите с основни направления в културните изследвания, както и ключови теми на изследване като история и памет, културна идентичност, социални групи и идентичности, нации и национализъм, младежки култури.

Преподаватели: гл.ас.д-р Валентина Георгиева и гл.ас. д-р Галина Гончарова.

През зимния семестър на 2013-2014г. курсът се провежда всеки вторник от 17ч. в ауд. 410 на бл.1, кампус Юг, бул. Цариградско шосе 125. Част от лекциите и проверката на знанията се провеждат в елeктронна форма.

Целта на курса е да даде на студентите знания за същността на природните и геоложките рискове и умения за управление на този риск. Акцентът е поставен върху тези природни и геоложки рискове, за които има вероятност да се проявят на територията на страната. Учебният материал е разделен на два модула. Първият касае природата и въздействието върху околната среда и хората на различните видове катастрофични природни и геоложки явления. Вторият модул акцентира върху превенцията, оценката на щетите и минимизирането на загубите от случило се събитие. По-голям хорариум е отделен за природни и геоложки явления, които могат да се проявят на територията на Р. България. Упражненията са насочени към наблюдаване на природни явления в околностите на София, към посещения в организации, имащи пряко отношение към оценката на сеизмичната активност, както и към моделиране на превенция и ситуация на случило се бедствие.

Учебното съдържание може да бъде представено на студентите на книжен и електронен носител, а обучението може да се извършва в присъствена или дистанционна форма, с изключение на упражненията, които са присъствени.