Административни мероприятия - Факултетни съвети, Катедрени съвети, Заседания

Общо събрание на БгФ, 03.12.2020 г.

Регистрация, 09:30-10:00 ч. - чрез влизане в онлайн сесията
Начало на ОС на БгФ - 10:00 ч. - в онлайн сесията