Семинарните упражнения по Международни отношения представляват теоретично разширение и практическо допълнение към лекционните занятия.

Целта им е обогатяване на правната перспектива с многобройните гледни точки на изследванията в областта на международните отношения, което е онагледено като математическа задача.

Средства за постигането й са: интертекстуален и контекстуален прочит на текстове; презентации; работа с документи; обсъждане на актуални външнополитически проблеми от седмицата; дебати по спорни въпроси; изготвяне на кратък писмен текст като курсов проект (с подлежащи на уточнение формални и съдържателни изисквания).

Източниците и задачите се конкретизират в предхождащото занятие в зависимост от разглежданата тематика.