Семинарните упражнения по Международни отношения представляват теоретично разширение и практическо допълнение към лекционните занятия.

Целта им е задълбочаване на правната перспектива с многобройните гледни точки на изследванията в областта на международните отношения. Средствата са:

  • проучване на теоретични източници;
  • обсъждане на актуални външнополитически събития;
  • дебати по спорни въпроси; 
  • презентации на исторически процеси и тенденции в екип;
  • анализ на исторически документи;
  • сравнителен анализ на правни и политически актове;
  • симулация на преговорен процес;
  • изготвяне на научно есе като факултативен курсов проект (с подлежащи на уточнение формални и съдържателни изисквания);
  • задължителен колоквиум като "генерална репетиция" за писмения изпит. 

Източниците и задачите се конкретизират в предхождащо занятие в зависимост от разглежданата тематика.