Семинарните упражнения по Теория на външната политика по същността си са практическа интерпретация на лекционните занятия. Структурата им обхваща 4 части: дебат върху отделни теоретични аспекти, дискусии и симулационни игри, коментар на външнополитическа тема на седмицата с проекция върху България и презентация на емпирично изследване. Стремежът е студентите да развият способности за формулиране на собствено становище, подкрепено с факти и обосновано от научна гледна точка; особен акцент се поставя върху неконвенционалния подход към материята. Използваните методи са: дескриптивен и прескриптивен анализ, сравнителен анализ, контент-анализ.

Семинарните упражнения по Теория на международните отношения представляват теоретично разширение и практическо допълнение към лекционните занятия.

Тяхната задача е да запознаят студентите с двете характеристики на системата на международните отношения –  нейната фундаменталност (като основополагаща дисциплина за науката на международните отношения) и необходимост (с оглед целесъобразността й за индивидуалните потребности и изследователски търсения). Преливането между теорията и практическото ѝ приложение е онагледено с двете посоки, в които се разглежда материята: първо, общи бележки, разгърнати в по-сетнешни актуални дебати, и , второ, примери, илюстриращи системността, структурата, статиката и динамиката на системата.

Целта на заниманията е студентите да усвоят знания и да изградят умения да формират собствено научно аргументирано становище, опирайки се на традиционни и иновативни подходи относно концепции, фактори и процеси в международните отношения в интердисциплинарен теоретичен контекст. Използваните методи са: дескриптивен и прескриптивен анализ, сравнителен анализ, историко-емпирическо изследване.