Целта на курса е да допълни знанията и уменията, усвоявани в рамките на задължителния курс по фонетика и фонология, който обхваща характеристиките предимно на неутралния стил на френското произношение. Акцент в избираемия курс са явленията на експресивния стил, типични за френското произношение, като баритоничното (началното) ударение и интонационните криви за изразяване на фокус, на категоричност или съмнение, на очевидност и изненада и др. Обръща се внимание и на явления, характерни за разговорния и за изискания произносителен стил, които могат да служат като маркери при диатопична, диастратична и диафазна вариация.

практически курс по френски език - 2ра част - Устна комуникация

Проектът (Договор №80-10-164 от 21.04.2017 г.) цели създаването на корпус от аудиовизуални и текстови документи в електронна и онлайн форма, позволяващи изследвания в областта на анализ на дискурса върху президентската кампания във Франция, която ще приключи по време на провеждането на самия проект: първи тур – 23 април, втори тур – 7 май 2017 г.