Преподавател: доц.д-р Арменухи Пирян

Целта на курса е да запознае студентите с основите на икономическата теория и по този начин да им даде познания за икономическите процеси. Същевременно курсът цели и разглеждането на най-важните аспекти на съвременната икономическа действителност в България.

Курсът е организиран по теми с общ хорариум 30 часа лекции и обхваща в синтезиран вид основните проблеми на икономическата теория. Условно е разделен на два раздела: въведение и микроикономика, основни проблеми на макроикономиката . Подготовката на курса е осъществена на основата на най-добрите учебници на български език, както и тези, използвани в престижни американски и западноевропейски университети.