Преподавател: адв. Матей Марев

Целта на курса е запознаване на студентите с основните положения на търговското право като част от правната система на България. Отделните теми са подбрани с оглед на задачата студените да получат представа за основите икономически оператори в стопанската област, за правната регламентация на икономическата активност, да се запознаят с основните видове стопански субекти, да усвоят основните търговски сделки и договори и начина за разрешаване на спорове между стопанските субекти.

Акцентът в преподавания материал е насочен преди всичко към практическите аспекти на дисциплината, като са избегнати различните теоретически постановки и тенденции. На студентите се излагат теоретични положения, които са възприети като безспорни в теорията и практиката. С овладяването на материала студентите да получат основите знания в областта на търговското право, които ще им помогнат да се ориентират в икономическата действителност.