Учебната дисциплина "Банков мениджмънт" има за цел да даде базови (теоретични, специализирани и приложни) знания за това какво представлява банковата структура, технология, операции, политика и взаимоотношението между банките, на банковите и другите финансови институции. Акцентът е поставен върху управлението на активите и пасивите на търговската банка, стратегическото управление на банката, анализа дейността на банката.