Преподавател: д-р Минко Велков

Целта на курса е да се даде представа за потребностите и възможностите, които предоставя счетоводната отчетност на управленците от различен ранг и сектор в стопанските предприятия. Слушателите се запознават с базови понятия, подходи и методи в осъществяване на отчетността, като важен и определящ елемент в управленския цикъл в предприятието. Лекционният материал  последователно надгражда изходните базови понятия, елементи и операции с нови допълващи, разширяващи управленския поглед върху отчетността в предприятието. Стремежът е да се построи цялостна логическа система на счетоводната отчетност в предприятието, която по-нататък може да се допълва с различни детайли в зависимост от професионалните потребности на студента.

Акцентът, който се поставя, следва общите цели и задачи на придобиваната квалификация и създава предпоставки за придобиване на умения за боравне със счетоводната материя, да се работи с първична счетоводна документация, а не да се действа като професионален счетоводител. По такъв начин мениджърът се подготвя да може конкретно, еднозначно определено и квалифицирано да поставя задачи пред счетоводния отдел на предприятието относно различни информационни потребности на управлението.