Лектор: доц. д-р Желю Владимиров (СУ „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет)

Ключови думи: предприемачество, конкурентоспособност, глобализация, мрежова икономика, еволюция на организацията, производствени вериги.

Учебната дисциплина "Бизнес мрежи и глобална икономика" има за цел:

- да даде на обучаемите аналитична рамка за разбиране на бизнеспроцесите в новата глобална и информационна икономика;

- да покаже значението на мрежовия подход при изследване на съвременните промени в организациите, бизнеса, труда и работната сила;

- да допринесе за изграждане на умения у слушателите за по-комплексна интерпретация на теоретичните и практически проблеми, отнасящи се до икономическото развитие на страната, региона и света.

Очаквани резултати. В края на курса от обучаемите се очаква да умеят да:

- интерпретират смислено проблемите, свързани с глобализацията на икономиката, промените в производствените и други организации и новият тип мрежови отношения между икономическите агенти;

- прилагат мрежовия и други подходи при конструирането на модели за обяснения на тези феномени;

- свързват локалните събития в по-комплексната теоретична рамка на глобалната икономика.