Старогръцки език и автори – І част е първата учебна дисциплина по старогръцки език в курикулума на студентите, която е еманципирана от лекционен курс по граматика. Това предполага придобитите теоретични и практически знания и умения по езика да бъдат за първи път приложени в работа по анализ и разбиране на представителен текст на атическата проза – ораторска и историческа. Текстовете се подбират по преценка на преподавателя от творчеството съответно на Лизий и Ликург и на Ксенофонт, Ариан, Плутарх и Лукиан. Съществена характеристика на упражненията е съчетаването на придобитите знания и умения за превод и осмисляне на текста с позиционирането му в контекста на жанра, епохата и цялостното творчество на писателя.