Представяне по теми

 • Главна

  Старогръцки език и автори – І част е първата учебна дисциплина по старогръцки език в курикулума на студентите, която е еманципирана от лекционен курс по граматика. Това предполага придобитите теоретични и практически знания и умения по езика да бъдат за първи път приложени в работа по анализ и разбиране на представителен текст на атическата проза – ораторска и историческа. През летния семестър на уч. 2019/2020 г. в часовете по Старогръцки език и автори – І част се чете Първа реч на Лизий "За убийството на Ератостен". 

            Съществена характеристика на упражненията е съчетаването на придобитите знания и умения за превод и осмисляне на текста с позиционирането му в контекста на жанра, епохата и цялостното творчество на писателя. В края на курса студентите подготвят превод от старогръцки на български език на определен от преподавателя текст, като представят един откъс по техен избор от 25 реда с презентация, включваща превод и коментар на пасажа – езикови и жанрови особености, мястото на пасажа в цялостния текст, културноисторически реалии и контекст.

           Курсът завършва с текуща оценка, формирана въз основа на подготовката и участието на студентите в занятията, на оценката от един тест през семестъра и на превода и презентацията в края му.

  Формиране на оценката:

  • 30%  – от изпълнението на текущите задачи и участие в занятията
  • 30%  – от тест през семестъра
  • 40%  – от презентирането на курсовия проект

  В резултат на обучението в курса от студентите се очаква:

  В областта на знанието:

  • да познават представителни откъси от творчеството на изучавания автор в оригинал и превод;
  • да посочват основните характеристики на творчеството на изучавания автор – жанрови, тематични и езикови особености;
  • да се ориентират в епохата на съответния автор и да познават основните събития, които я характеризират.

  В областта на разбирането:

  • да превеждат и разбират изучения в часовете текст;
  • да превеждат и обясняват самостоятелно непознат текст от представител на атическата проза, като използват различни ресурси, вкл. електронни;
  • да правят заключения и да създават връзки между наученото по дисциплините Старогръцка култура, Римска култура, Старогръцка литература, Римска литература и конкретниЯ изучаван текст.

  В областта на приложението:

  • да превеждат на правилен български език и в съответния езиков регистър както изучения текст, така и текста, който представят чрез презентацията;
  • да умеят да излагат аналитично и в съответния научно-публицистичен стил основните характеристики на изучаваните текстове;
  • да оценяват критично преводи на съвременни езици на изучаваните текстове.

  Библиография

  Основна: 

  1. Lysiae orationes cum fragmentis, recognovit Christopher Carey. Oxonii 2007.
  2. Stephen Charles Todd. A commentary on Lysias, speeches 1-11. Oxford 2007.
  3. Антология на ораторската реч. Книга ІІ: Оратори на Древна Гърция и Рим. Съставител Величко Руменчев. София 2012.
  4. Аристотел. Реторика. Превод от старогръцки проф. д-р Александър Ничев. София 1986.
  5. Ian Worthington (ed.). A companion to Greek rhetoric. Malden – Oxford – Carlton 2007 (откъси са достъпни в Google books).
  6. Silva rhetoricae: http://rhetoric.byu.edu/

  Допълнителна:

  1. Athenian Democracy: Judiciary http://www.agathe.gr/democracy/the_popular_courts.html
  2. Carugati, F., G. K. Hadfield, B. R. Weingast. Building Legal Order in Ancient Athens. – Journal of Legal Analysis, Volume 7, Issue 2, Winter 2015, 291–324 

   https://academic.oup.com/jla/article/7/2/291/1751160

 • Тема 1

  Възникване на ораторската проза. Канонът на десетте оратори 

  • Антична реторика Файл 574KB Powerpoint презентация
  • Началото Файл 310.1KB PDF документ
 • Тема 2

  Лизий – биография, творчество, стил

   

 • Тема 3

  Композиция на речта „За убийството на Ератостен“ 

 • Тема 4

  Προοίμιον (exordium): §1–5 (Увод)

  • Тема 5

   Съдебна система в Атина. Съдебно красноречие 

  • Тема 6

   Διήγησις (narratio): §6–28 (Изложение на фактите). Основни реторически фигури и тропи

   • Евфилет се завърща неочаквано вкъщи (§11–14)
   • Евфилет се научава за изневярата (§15–21)
   • Нощта на убийството (§22–27)

  • Тема 7

   Ἀπόδειξις (argumentatio): §28–46 (Изложение на доводите)

   • Μοιχεία ἢ απαγωγή? (§28–29)
   • Оправдаване на убийството (§30–31)
   • Прелюбодейството е по-опасно от изнасилването (§32–33)
  • Тема 8

   Πίστις (probatio): §34–36 (Доказателства)

  • Тема 9

   Λύσις (refutatio): §37–46 (Опровержение)

   • Опровержение на обвинението в умишлено убийство (§37–42)
   • Опровержение на наличието на личен мотив (§43–46)
   • Фигури и тропи Файл 482.1KB PDF документ
  • Тема 10

   Ἐπίλογος (peroratio): §47–50 (Заключение)

   • Тема 11

    Реч 26. За докимасията на Евандър

   • Тема 15 (1 и 3 юни)

    Представяне на курсовите проекти

    • анкета Файл 687.1KB PDF документ
   • Тема 16 (5 юни)

    Устна проверка на усвоените знания през семестъра