Целта на курса е да се представят основните концепции на компютърните мрежи и тяхната реализация. Разгледани са и основните клиентски и сървърни операционни системи, под които работят мрежовите компютри. Темите разгледани в курса, включват история на мрежите, мрежова терминология, теория на мрежите и установените стандарти, както и реализация на локални и глобални мрежи. Специално внимание е отделено на мрежовите протоколи и начина им на работа. Разгледани са специални области, като сигурност, отдалечен достъп, виртуални частни мрежи, тънки клиенти, мониторинг, мениджмънт и отстраняване на проблеми. Засегнати са технологиите, които се разработват в момента и се очаква да се реализират в близко бъдеще.

Курсът е насочен към онези студенти, които възнамеряват да се реализират в сферата на информационните технологии и се нуждаят от обстойно въведение в концепциите на компютърните мрежи и Интернет. Учебното съдържание е достъпно и за студенти без предварителна подготовка в областта на компютърните науки.