Титуляри на курса:  

 гл. ас. д-р Венцислав Данчовски

Характер на дисциплината

 Избираема дисциплина

Образователно-квалификационна степен

 Магистър

Година

първа

Семестър

зимен

Кредити

    4

Часове

  30 ч - лекции;       15 ч – практически  упражнения

Характер на обучението

Редовно обучение (очни заняти) – лекции и упражненя

Цели на курса

Запознаване с приложението на радиолокацията, лазерната локация и дистанционното содиране от космоса за получаването на метеорологична информация

Методи на оценяване

  Изпит (тестове)

Език на обучението

 Обучението се провежда на български език

 

Предварителни изисквания

 

Съдържание на дисциплината

 

Този курс лекции се явава продължение на курса по Експериментална метеорология. Излезлият през 1983 година учебник по Измерителни методи в метеорологията съдържа основната част на учебния материал по Метеорологична радиолокация. Последните две глави свързани с физическите основи и приложението на дистанционните методи от комоса за изследване на атмосферата и земната повърхност и за лазерната локация са напълно осъвременени в този курс. Краткият учебния практикум (15 часа) към тези лекции се провежда съвместно с  Агенцията за борба с градушките при МЗГ.

Акцентувано е на физическата същност на методите за дистанционни измервания като апаратурният аспект на всички тези измервания е изложен съвсем схематично. Наблегнато е на приложението на радиолокацията, лазерната локация и дистанционното содиране от космоса за получаването на метеорологична информация и на физическите основи за интерпретация на тази информация. Основно внимание е отделено на взаимодействието на електромагнитните вълни с обектите на дистанционното сондиране в атмосферата.  Оценката на студентите се оформя след провеждането на 2 текущи и един окончателен тестове, при които е позволено ползването на всякаква литература и учебни пособия.

 

Препоръчана литература

А. Основна литература:   

Е. Донев - Измерителни методи в метеорологията. Университетско издателство, 1983.

Tutorial of Remote Sensing, NASA, GODDARD,  2004

 

Титуляри на курса:

доц. д-р Елисавета Пенева

Характер на дисциплината

задължителна

Образователно-квалификационна степен

Магистър по метеорология

Година

първа

Семестър

втори

Кредити

6

Часове

45 ч. лекции +15 ч. упражнения

Характер на обучението

Редовно обучение – лекции и семинарни упражнения

Цели на курса

Да даде познания по динамика на климатичната система като основен елемент от Земята.

Методи на оценяване

Писмен изпит последван от устно препитване

Език на обучението

Български или английски

 

Предварителни изисквания

Курсът е ориентиран към студенти, които са преминали основно университетско обучение по математика и физика и са слушали курсове по Обща метеорология, Динамика на атмосферата и океана, Физика на климата I и Физическа океанография.

 

Съдържание на дисциплината

Лекциите дискутират съвременните проблеми в климатологията, които засягат динамиката на климата, промените и прогозиране на климата. Представени са различни прости модели в климатичната система – модел на енергийния баланс, радиационно-конвективни модели, както и стохастични модели. Основните методи за създаване на съвместни модели между атмосферата, океана и останалите компоненти на климатичната система също се обясняват. Интересуващите ни времеви мащаби обхващат периоди от сезон до хилядолетия. Анализират се данни от наблюдения и модели. Лекционният материал е разделен на 4 части: Част 1: Източници на данни, първична обработка, методи за анализ и интерпретация; Част 2: Модели на климатичната система; Част 3: Прогнозиране на климата и Част 4: Социално-икономически аспекти на промяната на климата, антропогенни влияния.

 

Препоръчана литература

1. Peixoto, J. P., and A. J. Oort, 1992. Physics of climate, Am. Inst. of Phys., 520 pp.

2. Pedlosky , J. 1987. Geophysical Fluids Dynamics, Springer Science+Buisness Media Inc. pp.710

3. Trenberth, K. E.  1992. Climate System Modeling. Cambridge University Press. 788 pp.

4. Burroughs, W. J., 2001. Climate Change, Cambridge Univ. Press, 298 pp.

5. IPCC Climate Change 2001: The Science of Climate Change, Cambridge Univ. Press, 881 pp.

 

Титуляри на курса:

доц. д-р Елисавета Пенева

Характер на дисциплината

избираема

Образователно-квалификационна степен

Магистър по метеорология

Година

първа

Семестър

втори

Кредити

4

Часове

30 ч. лекции+15 ч. упражнения

Характер на обучението

Редовно обучение – лекции и практически упражнения

Цели на курса

Запознаване с влиянието на атмосферните явления върху дейността на авиацията

Методи на оценяване

Писмен изпит

Език на обучението

български

Курсът е ориентиран към студенти, които са преминали университетско обучение по физика и са слушали курс по Обща метеорология.

 

Съдържание на дисциплината

Предложеният курс от лекции цели да запознае студентите с влиянието на основните физически параметри, .процеси и явления в атмосферата върху дейностите на авиацията. В първата част на материала се въвеждат основни понятия от аеродинамиката и основите на авиацията, и се дават знания по динамика на полета, въздушна навигация, безопасност на полетите, летателни апарати, тъй като се използват редица термини в авиционната метеорология. Във втората част на лекционния курс се разглежда влиянието на метеорологичните условия върху полета, както и метеорологичното осигуряване на авиационните дейности.

 

Препоръчана литература

1. Андреев, В. 2001, Авиационна метеорология, Катедра Въздушен транспорт, Технически университет, София

2. Баранов А, С. Солонин, 1981, Авиационная метеорология, Гидрометеоиздат

3. Шептоев, И, Ж. Димитров, Ц. Беновски, 1992, Авиационна метеорология, Военно издателство

4. Wickson K. 1992, Meteorology for Pilots. Airlife Publishing Ltd. England