Физиологията е фундаментална медико-биологична дисциплина. Знанията по физиология на човека са задължително условие студентите по медицина да получат основни познания за функционирането на човешкия организъм като единно цяло. Това включва изучаване на механизмите на функциониране на отделните органи и системи,  регулацията на функциите и адаптацията им към променящите се условия на средата, както и особености на някои отклонения от нормите, които подготвят за по-лесното и ясно разбиране на патологията и клиниката. Учебното съдържание е обособено в следните раздели: обща физиология (включва елементи на клетъчната физиология с акцент върху транспорт през мембрани, междуклетъчна сигнализация, регулация на функциите в човешкия организъм и в частност поддържане на телесната хомеостаза, обща физиология на възбудимите тъкани), физиология на системите: мускули, сърдечно-съдова система, кръв и лимфа, дихателна система, храносмилателна система, обмяна на веществата и енергията, терморегулацията, отделителна система, водно-електролитен и воден баланс, ендокринна система, репродуктивна система и нервна система.

Physiology is the foundation of medical practice. A firm grasp of its principles is essential for the medical student to gain basic knowledge of the functioning of the human organism as a whole. This includes studying the mechanisms of functioning of various organs and systems, the regulation of functions and their adaptation to changing environmental conditions and characteristics of some abnormalities preparing for easier and clearer understanding of pathology and clinic. The important concepts in physiology are covered at the organ system and cellular levels. Educational content is separated into the following sections: General Physiology (includes elements of cell physiology with emphasis on transport through membranes, intracellular signaling, regulation of functions in the human body and in particular maintain body homeostasis, general physiology of excitable tissues), physiology of the major organ systems: neurophysiology and cardiovascular, respiratory, renal, acid-base, gastrointestinal, endocrine, and reproductive physiology.