Целта на учебната дисциплина “Информационни технологии”  е да създаде и развие  занания и умения за работа със съвременни Интернет базирани софтуерни продукти за дистанционно обучение,  използване на различни софтуерни средства за споделена съвместна работа и защита на публикуваната информация. Познаването и използването на облачните технологии е задължителна част от теорията и практиката на учебната дисциплина “Информационни технологии”.

Курсът е насочен специално към рекламата в радиото и нейните форми. Целта е да бъде дадена информация на студентите за спецификите и предимствата на радиорекламата, ценовите модели, както и да формира у тях умения за маркетингово мислене. В хода на упражненията студентите развиват своето творческо мислене по отношение на различните рекламни модели, упражняват се да бъдат копирайтъри.

Главна задача на курса е също така да формира у студентите умение да различават рекламните и ПР техники и да ги използват.  Курсът запознава студентите и с това как се прави ПР стратегия на радиостанция и какви са похватите за изграждане на имидж.

Радиорекламата се разглежда на фона на размитието на дигиталната реклама.

Целта на курса е да даде на студентите знание за различните типове радиопрограми съобразно пазарната сегменгация и прицелването към конкретна аудитория. Курсът дава отговори на въпросите: Какво е формат на една радиопрограма? Какви прилики и разлики има между различните формати? Какво прави успешна една радиопрограма?  В развитието на темите се разглеждат различни примери от европейския, американския, азиатския и австралийския радиопейзажи. Основните знания и умения са свързани с радиопрограмиране и радиоформати на различните радиопазари.

Курсът е фокусиран към графичния дизайн като много актуална културна форма и важна страна на съвременните комуникации. Целта му е да подпомогне усвояването на нов визуален език, да предаде знания за принципите на дизайна, композицията, типографията, фотографията, цвета и другите съществени компоненти на визуалната грамотност. Курсът от лек­ции и упражнения съ­дър­жа и ос­нов­ни поз­на­ния по те­ори­ята, историята и културата на графичната комуникация, както и по нейната среда: включени са теми, посветени на специфичните закономерности на визуално представяне на медии, реклама, материали за корпоративна идентичност, уеб платформи.

Дисциплината "Теория на журналистиката и медиите" цели да даде познания на студентите за особеностите на медийната и на журналистическата теория. С такава цел в него да представени мястото и ролята на медиите в съвременното общество, степента на взаимодействие между различните социални групи и медиите, възможностите за социална активност на гражданите чре създаваното от медиите социално поле. В лекциите се изясняват основни понятия и принципи от медийната теория, представя се историческото развитие на журналистиката като социална, информационна и комуникационна дейност. Използван е асимилиращ подход при представянето на различните аспекти на журналистическата дейност, както и на особеностите на медийното взаимодействие. В лекциите се анализират технологичните и социални фактори на пресата, електронните и онлайн медиите, елементите на комуникационни процес (комуникатор, съобщение, реципиент), различните функции, дисфункции и ефекти на медиите, специфики и форми на журналистическата информация върху медийната аудитория, опитите за управление на социалното влияние на журналистиката, значението и особеностите на интернет. 

Дисциплината "Теория на журналистиката и медиите" има основополагащо значение за развитието на познанията в областта на журналистиката като научна област и професионална практика. Медийната теория обхваща различни аспекти на социалните, комуникационни, културни и икономически науки, като ги пречупва през медийните и журналистическите концепции и заключения.