Дисциплината "Теория на журналистиката и медиите" цели да даде познания на студентите за особеностите на медийната и на журналистическата теория. С такава цел в него да представени мястото и ролята на медиите в съвременното общество, степента на взаимодействие между различните социални групи и медиите, възможностите за социална активност на гражданите чре създаваното от медиите социално поле. В лекциите се изясняват основни понятия и принципи от медийната теория, представя се историческото развитие на журналистиката като социална, информационна и комуникационна дейност. Използван е асимилиращ подход при представянето на различните аспекти на журналистическата дейност, както и на особеностите на медийното взаимодействие. В лекциите се анализират технологичните и социални фактори на пресата, електронните и онлайн медиите, елементите на комуникационни процес (комуникатор, съобщение, реципиент), различните функции, дисфункции и ефекти на медиите, специфики и форми на журналистическата информация върху медийната аудитория, опитите за управление на социалното влияние на журналистиката, значението и особеностите на интернет. 

Дисциплината "Теория на журналистиката и медиите" има основополагащо значение за развитието на познанията в областта на журналистиката като научна област и професионална практика. Медийната теория обхваща различни аспекти на социалните, комуникационни, културни и икономически науки, като ги пречупва през медийните и журналистическите концепции и заключения.