Избор на реч за превод и презентация

Файлът съдържа томчето LYSIAE ORATIONES CUM FRAGMENTIS.  RECOGNOVIT BREVIQVE ADNOTATIONE CRITICA INSTRVXIT C. CAREY. OXONII E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO MMVII. Всеки студент да избере реч/и в обем от 10 с. за самостоятелен превод и презентиране в края на семестъра.