Ние сме цивилизация на риска…

Но въпреки всичко, не трябва да

живеем в страх, а да се стремим

да овладеем опасността.”

Конференция за

опасност от земетресения,

Кан, 1982 г.

& Погледната отдалеч, от дълбините на Космоса, Земята изглежда сферична, красива и стабилна. Но това е само първо впечатление, тъй като тя се променя - от най-високо разположените слоеве на атмосферата до земното ядро. Това е развитие, изразяващо се в редуването на деня и нощта, на приливите и отливите, на годишните сезони. Стабилността в геоложкото измерение на времето често е прекъсвана от резки изменения, които се наричат катастрофични. Такива са сблъсъците с космически тела, земетресенията, вулканските изригвания и др. Тези прояви оказват сериозно негативно влияние върху природната среда, живите същества и човека. Една голяма част от тях са неизбежни, но ако се познава природата им, може да се намалят причинените отрицателни въздействия и загуби. Това беше и основната причина, поради която пристъпихме към подготовка и написване на този курс.

Уважаеми колеги,

Започвайки да пишем този първи по рода си у нас учебник, ние, тримата автори се стремяхме към:

·      създаването на учебник, в който да се съчетае сложната същност и многообразието на природните катаклизми и екокатастрофите, методите за тяхното предсказване и мониторинг и икономическа оценка на възможните загуби с цел тяхното намаляване;

·      материалът да бъде достъпен за хора с различен образователен ценз и положение в управленските и икономическите структури и да се усвоява лесно, във време удобно за читателя;

·      завършилите курса, да получат знания в една специфична област, намираща се на границата на природните науки и икономиката и да ги използват, съгласно особеностите на своите фирми или административни служби.

 

Каква е същността на този курс?

 

Основните фактори, водещи до сериозни поражения на околната среда, до човешки и материално загуби са:

·      природните бедствия и

·      екокатастрофите.

Природните бедствия се коренят в геоложките, метеороложките или космическите процеси, характерни за Земята или отделни нейни райони и не зависят от Човека и неговата дейност.

Основните природни бедствия са:

земетресения;

свлачища;

цунами;

вулкански изригвания;

наводнения;

мълнии;

градушки;

суши;

лавини.

Природните катастрофи водят до значителни загуби и често до изчезване на цели видове живи същества. Нека си спомним само един пример - изчезването на динозаврите през юрата. Наред с това, материалните загуби, предизвикани от тях, често са изключително големи. Независимо от това, че човечеството не притежава възможност да предотвратява природните бедствия, то може да ограничи въздействието им и да намали загубите предизвикани от тях. В краен случай, хората могат да регистрират бедствието и точно да оценят загубите, като подберат ефективни начини за тяхното максимално намаляване. За целта е необходимо да се познава природната същност на всяко бедствие, превантивните мерки, които трябва да се вземат преди неговата проява, начина на действие по време на бедствието, оценката на загубите и възможностите за намаляване на риска за всяко предприятие, администрация, държава.

Екокатастрофите се предизвикват пряко от дейността на Човека и в определени случаи могат да бъдат предотвратени пак от него. Те причиняват загуби на човешки живот и здраве, както и на материални ресурси на обществото. Техните негативни последици през последните години са свързани с две обективни тенденции в световното обществено развитие:

1.   Увеличаването на населението на Земята и свързаната с него урбанизация.

2.   Глобалните негативни промени в околната среда:

*     антропогенно замърсяване на въздуха, водата и земята с радиоактивни елементи, тежки метали, отровни и канцерогенни  химически съединения и др..

*            киселинни дъждове;

*     световни промени в климата вследствие на изменение на концентрацията на СО2, озонова дупка и др.;

За разлика от природните бедствия екокатастрофите се провокират и зависят от човека, от неговата дейност, начин на живот, моментна кондиция, психология и разбира се от неговата воля и разум. Познаването на всичките фактори не може да доведе до пълното премахване на екокатастрофите, но може да спомогне за тяхното намаляване, за по-леки последици и за тяхното контролиране и оценяване.

Познавайки природата и начина на проявяване на природните бедствия и екокатастрофите е възможно и наложително да се оцени риска от тях на определена територия, в предприятие, фирма или администрация. Тази дейност изисква познания за начините за предпазване и за ликвидиране на последиците. Но от особено значение тук е търсенето на оптимум между стойността на предпазните мероприятия и възможните загуби. Това е специфична икономическо - инженерна дейност, която обосновава условията и начините на действие във всеки конкретен случай, с цел допускане на най-малки икономически загуби.

 

Какви са целите на курса?

Положителни резултати могат да се получат само, ако големи групи хора познават природата на катастрофичното явление и действат адекватно в ситуацията. Това изисква те да имат предварителна информация, каквато се съдържа в настоящия учебник.

Авторите си поставят за цел да обяснят природата на явленията, тяхното въздействие върху околната среда и да определят поведението на хората при природни бедствия и екокатастрофи. Всичко това има своите икономически измерения, следователно основната цел е да се определи икономическият аспект на риска от протичането на природното бедствие или екокатастрофата, като се оптимизират разходите за превантивна дейност и определят възможните загуби от явлението на базата на риска за конкретната територия.

Световна тенденция е обединяването на усилията на човечеството против негативните резултати от катастрофичните явления. За преодоляване на техните последици се използват върхови научни постижения, авангардни технологии, комуникационни системи, космически дистанционни методи, съвместни спасителни дейности и др. Тази насоченост беше провокирана и от апокалиптичните предвиждания за край на света през 2000 година. Разтревоженото обществено мнение предизвика създаването и действието на такива световни научни форуми като:

*              Global change;

*              Международната декада за снижаване на последиците от природни бедствия 1990-2000 г. на ООН (IDNDR);

*              международните екологични форуми на най-високо равнище - Рио де Жанейро, Давос и др.

На тях се набелязват нови тенденции в предвиждането и ликвидирането на последиците от природните бедствия и екокатастрофите, като се предвиждат и необходимите средства за това.

 

Предназначение и ниво на курса

 

Отражение на тази дейност е и този учебник, който е подготвен за дистанционно обучение, позволяващо самостоятелна подготовка. Учебникът е предназначен за специалисти, имащи определен минимум познания по природни науки, по инженерна и икономическа дейност. В частност той може да бъде успешно използван при обучението на:

·      държавни ръководители от различен ранг;

·      ръководни кадри от областни и общински администрации;

·      служители от специализираните служби по екология към местните, регионалните или централните администрации;

·      проектанти и икономисти в предприятия и фирми, занимаващи се с оценка на последиците от природните бедствия и екокатастрофите;

·      специалисти, работещи в областта на застрахователното дело;

·      журналисти;

·      специалисти, интересуващи се от управлението на риска при различни природни бедствия и екокатастрофи;

·      студенти;

·      широк кръг читатели.

Уважаеми колега,

Ако Вие успешно завършите курса, ще имате необходимия минимум от знания за да можете да оцените степента на риска от характерните за определен регион природни бедствия или екокатастрофи, да набележите необходимите превантивни мерки и да ги оптимизирате в икономически план. При проява на природно бедствие или екокатастрофа Вие ще можете да изберете адекватния начин на действие, като по този начин можете да спасите човешки живот и да предотвратите или намалите материалните загуби

Курсът завършва със семинар и полагане на изпит. Въз основа на това Минно-геоложкият университет “Св. Иван Рилски” издава сертификат за успешно приключена подготовка.  Но най-важното е нивото и качеството на получените знания, така че и без заключителния документ, ако Вие усвоите знанията ще можете да се справите със специфичните действия, които трябва да се предприемат за защита на живота и здравето Ви и тези на Вашите близки, както и за предотвратяването или намаляването на материалните загуби в предприятието или администрацията, в която работите.

 

Защо дистанционен метод на обучение?

 

Учебникът е написан, като е отчитана необходимостта от прилагане на дистанционния метод на обучение, което:

·      спестява време на обучаваните, поради това че присъствените занятия са сведени до няколсо семинара;

·      дава възможност на курсиста да планира индивидуално своето време, без да се обвързва с учебните групи, характерни за традиционното обучение;

·      не налага прекъсване на трудовата дейност;

·      прави обучението достъпно за широк кръг хора;

·      създава възможност за използване на учебника, като справочник и след приключване на обучението.

Дистанционното обучение се развива и става все по-широко достъпно в световен мащаб. В нашата страна то се използва отскоро. В методически аспект обучението се провежда самостоятелно, без всекидневния контакт с лектора. След усвояване на знанията, решаване на задачите и отговаряне на въпросите, включени в самостоятелната работа след всеки раздел, се провежда семинар с авторите на учебника, на който се дискутират въпроси, поставени от обучаваните. При необходимост, връзка между курсистите и преподавателите може да се осъществи по всяко време чрез телефона, по E-mail, INTERNET или други индиректни средства.  îáó÷åíèето изключително полезно би било включването на учебни видеофилми или подаване на информация чрез компакт диск. За съжаление изготвянето на такива помагала е скъпо и е предмет на бъдещето.

Написването на настоящия учебник стана възможно, благодарение дейността, методическата подготовка и финансирането на Националния център по дистанционно обучение. При подготовката на курса са използвани елементи от програмите за защита на населението в САЩ, Япония, Испания, Франция, Боливия, Гърция и други страни, както и програмите за защита от екокатастрофи на различните структури на ООН (UNDRO,UNDP).

 

Организация на учебника

 

Учебникът съдържа три обособени части:

Природни бедствия”,

“Екокатастрофи” и

“Мениджмънт на риска”.

Те са взаимосвързани и усвояването им трябва да се осъществи в описаната последователност.

Отделните части са организирани по следната схема:

Текст, описващ физическата същност, причините и последиците, които може да предизвика дадено природно бедствие или екокатастрофа и въвеждащ основен понятиен апарат.

â

Въпроси за самостоятелна проверка на знанията с верни отговори.

â

Текст, описващ основните способи за прогнозата на природното бедствие и екокатастрофата и превантивната дейност, която може или трябва да бъде извършена за максимално снижаване на негативните последици от въздействието на природното бедствие и/или екокатастрофата.

â

Въпроси за самостоятелна проверка на знанията с верни отговори.

â

Задания за самостоятелна работа.

Структурата на учебника е опростена, съдържа информация и данни, които са разбираеми за всеки човек със средно образование. Примерните задачи, упражнения и тестове, които дават специализирани знания са отделени в специални карета. Към някои от по-съществените за страната ни теми има описания и справочни материали, даващи възможност за самостоятелно разработване на задачи, анкети и оценителни процедури. Те са представени в две колони “вестникарски стил”. Празните места дават възможност в тях да се нанасят бележки.

С подходящи знаци, указания и коментари са означени времето за усвояване на предлагания материал, нивото до което е достигнал обучаемият, начините по които да провери знанията си и да направи справки за пропуските, които е направил в усвояване на материала.

 

Кои са авторите на предложения Ви курс?

Авторите на учебника са специалисти в различни области.

·      Доц. д-р Веселин Ковачев е инженер-геолог, преподавател в Софийския унверситет“Св. Климент Охридски” - София, познаващ основните геоложки процеси, протичащи в земната кора и обуславящи природните бедствия. Наред с това той се занимава с икономическа оценка на полезните изкопаеми, дейност в голяма степен  сходна с мениджмънта на риска, тъй като се работи при дефицит на информация. Има над 80 публикации, в това число учебници и монографии.

·      Ст.н.с. д-р Бойко Рангелов е инженер-геофизик и инженер-математик. Работи в Геофизичния институт на БАН като сеизмолог. Води лекии в Минно-геоложкия университете "Св. Иан Рилки" и в Нов български ниверситете. Активен участник в Международната декада за снижаване на последиците от природни бедствия на ООН (1990-2000). Ръководител и участник в много национални и международни проекти по въпросите на природните бедствия, защитата на населението от техните последици и неговото обучение за адекватно поведение по време на катаклизмите. Популяризатор на научни знания. Има над 300 популярни статии във вестници и списания, 15 филма за БТ и множество радиопредавания. Автор и съавтор на над 120 научни статии, книги, учебни пособия и изследвания.

·      Доц. д-р Радослав Цончев  е математик и икономист, преподавател в Университета за национално и световно стопанство и Нов български университет. Активно се занимава с мениджмънт на риска - взимане на решения съгласно много критерии и неопределеност, с оценка и управление на финансовия риск и определяне на застрахователните вноски.

Поздравяваме Ви за проявения интерес към тази проблематика и се надяваме, че прочитайки следващите страници ще получите необходимата Ви информация и лесно и бързо ще я усвоите и използвате.

 

За пълно разбиране на същността на природните процеси е необходимо преди всичко да се познава строежа на Земята и  закономерностите в нейното развитие. Ако нямате познания в тази област може да използвате помощен материал, като го активирате като натиснете тук. Заглавието на материала е "Строеж на Земята и процеси в нейната кора".

 
Последно модифициране: петък, 15 юли 2011, 00:03